Evil spirits dream meaning

(Donkey | Braying of a donkey)